تغییر زمان قرعه کشی 206

با توجه به حوادث ناگوار امروز تصمیم گرفتیم تا قرعه کشی ۲۰۶ هف هشتاد را به هفته آینده موکول کنیم

با همه وجود برای نجات زیر آوار ماندگان دعا میکنیم