عيد امسال رسم زيباي عيدي دادن را با نيازمندان

سامانه هف هشتاد در آستانه سال نو با اين شعار كه "عيد امسال رسم زيباي عيدي دادن را با نيازمندان"شروع كنيم، اقدام به جمع آوري كمك هاي نقدي هموطنان نموده است. بر همين اساس اقلام مورد نياز و سبدهاي كالا در واپسين روزهاي اسفندماه با كمك كاربران هف هشتاد تهيه و در ميان هموطنان نيازمند توزيع خواهد شد. كاربران و همراهان هميشگي هف هشتاد مي توانند همانند دوره هاي قبل با شماره گيري*780*1# در اين كار خير سهيم شده و روزهاي آغازين سال نوي خود را با عيدي دادن به نيازمندان سپري كنند.