قبض:

برای پرداخت قبض موبایل یا قبوض خدماتی(آب، برق، گاز و تلفن) خود #3*780* را شماره گیری کنید یا پس از زدن کد #780* عدد 3 را شماره گیری نمایید.. با اینکار از منوی زیر سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید:
1.قبض موبایل 2.قبوض خدماتی 3.وایمکس ایرانسل 4. آسیاتکADSL
توجه نمایید که برای پرداخت قبض، بایستی شناسه و کد پرداخت قبض خود را داشته باشید.