تکرار خرید

با این سرویس کاربران با شماره گیری کد #10*780* می توانند آخرین خرید خود را از سامانه #780* به راحتی و در کوتاه ترین زمان تکرار نمایند