ایران در سـوگ زلــزله غــرب کشــور

               ای ایــران قـوی تـر از رستم دستـان                    پــروردگار نگهـدار خـاک سرزمین آفـتاب

زلــزلـه غــرب کشــور بـار دیگر ایـران را در سوگ و انـدوه بـزرگی فـرو بــرد. بسیاری از عــزیــزان هموطن ما در غــرب کشـور (کرمانشاه،ایلام، سرپل ذهاب) بر اثر زلزله، جان و مال و خـانواده خود را از دست دادند.

شـرکت هف هشتـاد در زمـان اطلاع از این حـادثه غم انگیـز اقــدام به جمع آوری کمک های مـــالی از سراسر کشور بـرای کمک رسانی به بازماندگان این حادثه نموده است.

شما نیز می توانید برای کمک رسانی به بازماندگان این حادثه با شماره گیری کد #1*780*  همراه این طرح ملی باشید .