جوایز هف هشتاد

 • صد و سی و پنج میلیون تومان

  هفته 110

 • صد و سی میلیون تومان

  هفته 109

 • صد و بیست و پنج میلیون تومان

  هفته 108

 • صد و بیست میلیون تومان

  هفته 107

 • صد و پانزده میلیون تومان

  هفته 106

 • صد و ده میلیون تومان

  هفته 105

 • صد و پنج میلیون تومان

  هفته 104

 • صد میلیون تومان

  هفته 103

 • نود و پنج میلیون تومان

  هفته 102

 • نود میلیون تومان

  هفته 101

 • هشتاد و پنج میلیون تومان

  هفته 100

 • هشتاد میلیون تومان

  هفته 99