جوایز هف هشتاد

 • هفتاد و پنج میلیون تومان

  هفته 98

 • هفتاد میلیون تومان

  هفته 97

 • شصت و پنج میلیون تومان

  هفته 96

 • شصت میلیون تومان وجه نقد

  هفته 95

 • پنجاه و پنج میلیون تومان وجه نقد

  هفته 94

 • پنجاه میلیون تومان وجه نقد

  هفته 93

 • چهل و پنج میلیون تومان وجه نقد

  هفته 92

 • چهل میلیون تومان وجه نقد

  هفته 91

 • سی و پنج میلیون تومان وجه نقد

  هفته 90

 • سی میلیون تومان وجه نقد

  هفته 89

 • بیست میلیون تومان وجه نقد

  هفته 88

 • ده میلیون تومان وجه نقد

  هفته87